Mất 30 năm nghiên cứu xe tăng Ấn Độ vẫn chỉ pháo 120mm

0
21