Manila: Biểu tình phản đối luật chống khủng bố (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt