Lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga chỉ là…“con hổ giấy“?

SHARE