Lỗi thời, không hiệu quả, vì sao bom ngu vẫn tồn tại ?

 c

Theo Kiến Thức
SHARE