Loạt vũ khí chiến lợi phẩm được QĐNDVN sử dụng hiệu quả