Lá cờ, Việt Nam, và tôi: Hồi ức 50 năm của một người biểu tình phản chiến

Theo VOA Tiếng Việt