Không phải T-90, đây mới là mãnh hổ diệt IS của Syria

SHARE