Khối cử tri thiểu số ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử sớm ở Ohio

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

52 queries in 3.295 seconds.