Khó tin chiến tích của Ba Lan trong CTTG 2

Dù Ba Lan là quốc gia đầu tiên đầu hàng Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, tuy nhiên họ không hề từ bỏ ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc mình.