Khó mua C-130, Việt Nam có thể chọn máy bay C-27J?

0
13