Jane’s: Ấn Độ đồng ý bán BrahMos cho Việt Nam

0
20