Israel có phương án mới nâng cấp T-54, Việt Nam sẽ quan tâm?

0
40