Iraq: Fallujah hoàn toàn giải phóng, chuẩn bị chiếm lại Mosul

0
8
SHARE