Học sinh khắp nơi bãi khóa kêu gọi hành động về khí hậu

Theo VOA Tiếng Việt