Hàn Quốc sắp loại Nhật khỏi quy chế thương mại nhanh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt