Hà Nội để tang Hồ Chí Minh giữa chiến tranh mở rộng | NHÌN LẠI LỊCH SỬ

Theo VOA Tiếng Việt