Đến cả pháo cũng bị Trung Quốc sao chép, Mỹ “phát khóc”

0
26