Đấy cứ nói là ngu như lợn đi, khôn như chó ý

0
10