Đặc nhiệm Iraq: Thời vứt súng bỏ chạy liệu đã qua?