Cưỡi lên và soi siêu hạm New Jersey của Hải quân Mỹ