Công an, CSCĐ thất thủ, người biểu chiếm đại bản doanh Formosa!

0
20

Ngày 02.10.2016, Đại bản doanh Formosa thất thủ. Số người biểu tình đã lên hơn 6.000 người.

Người dân các nơi còn đang tiếp tiếp ùn ùn kéo về Formosa hợp quần vào người dân đang có mặt tại bản doanh Formosa để biểu tình. Một trận đánh lớn của người dân Nghệ Tĩnh để cứu nước Việt Nam.

Người biểu tình đã chiếm cổng Formosa. Trèo lên cổng, và hô to “Yêu Cầu Formosa Cút Cút”.

1 2 3 4 5 6 7

SHARE