Có gì trong bài phát biểu từ biệt của ông Obama?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

45 queries in 3.249 seconds.