Chủ tịch nước Việt Nam kêu gọi không để phần tử xấu xâm nhập nội bộ công an

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hôi nghị Công an toàn quốc 2019

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu trong Hội nghị Công an toàn quốc 2019 hôm 3/1/2019 trong đó nhấn mạnh vấn đề chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành này.

Có 5 điểm được ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài nói chuyện của mình, trong đó có điểm thứ 3 được ông này nói với ngành công an như sau:

“Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải được thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái; vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.”

Bên cạnh đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam nhắc đến điểm thứ 2 đó là” Không ngừng đổi mới các mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, gây rối, phá hoại; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự….”

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi “chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.”

Có thể thấy trong chỉ vài ngày đầu năm mới, 2 người đứng đầu đảng cộng sản, nhà nước và chính phủ đều có bài phát biểu quan trọng tập trung vào điều mà họ gọi là các “thế lực thù địch” chống phá đảng và nhà nước Việt Nam.

RFA