Chiến trường Việt Nam năm 1968, năm đáng quên của người Mỹ