Campuchia khiếu nại việc Việt Nam xây đồn ở vùng biên có tranh chấp

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE