Campuchia khiếu nại việc Việt Nam xây đồn ở vùng biên có tranh chấp

0
13

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE