Biểu tình lớn ở Hong Kong chống kế hoạch dẫn độ sang TQ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt