Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác chống tham nhũng năm 2015

0
11

Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 8 tháng giêng tiến hành tổng kết công tác chống tham nhũng trong năm qua.

Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 8 tháng giêng tiến hành tổng kết công tác chống tham nhũng trong năm qua.

Theo báo cáo tổng kết thì các vụ án, vụ việc thuộc diện chỉ đạo của ban này đến nay có 24 vũ án, 3 vụ việc. Còn số thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là 19 vụ án và 2 vụ việc. Riêng số vụ án và vụ việc thuộc các tỉnh ủy và thành ủy chỉ đạo xử lý tổng cộng 130.

Nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương là ông Nguyễn Bá Thanh đột ngột bị bệnh và qua đời vào tháng hai năm ngoái gây nhiều thắc mắc trong công luận.

:R:

SHARE