Ảnh:Chiến tăng phô diễn tốc độ và hỏa lực tại Đại hội Quân sự thế giới

SHARE