Ảnh: Sư đoàn thiết giáp Iraq rầm rập tiến đánh IS

0
15