Ảnh: Philippines thách thức Trung Quốc tại tòa La Haye

0
11