Ảnh: Cử tri Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu ngày bầu cử

0
10