Ảnh: Biển người chen kín đường hoa Nguyễn Huệ đêm cận Tết

0
20

comments

SHARE