Việt Nam không ủng hộ thương thuyết song phương về biển Đông

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE