Sự sáng tạo của người Việt Nam là không giới hạn, việc giết con rắn hổ mang đã nói lên điều đó

0
1

comments

SHARE