Sau một trận mưa lớn thì bao nhiêu điều được vỡ lẽ

Sau một trận mưa lớn thì bao nhiêu điều được vỡ lẽ

Shares

1 3

Cây được trồng thế này!

2

Cột điện thì không thấy lõi thép

Ảnh FB

Shares

27 queries in 1.585 seconds.