Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cải cách hành chính phải đi đôi với cải cách tư pháp và phải coi đó như một yêu cầu bức thiết. Tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo đang là một vấn nạn. Ông Lộc cũng cho biết, thời điểm 01/07/2016 là mốc lịch sử của Việt Nam khi hàng loạt các giấy phép con trói buộc doanh nghiệp bị hủy bỏ, nhưng hành trình mới chỉ bắt đầu và vẫn đang tiếp tục, chứ chưa phải là đã kết thúc.

– Thưa ông, nhiều doanh nghiệp phản ánh họ đang lo ngại về những cuộc thanh tra, kiểm tra diễn ra liên tục giữa các cấp, các ngành. Ông nghĩ sao về việc này?

Ông Vũ Tiến Lộc: Khảo sát của VCCI cho thấy các doanh nghiệp đang quan ngại về sự yếu kém của các thiết chế pháp lý trong việc đảm bảo một môi trường kinh doanh an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Họ cần phải được bảo vệ và phải tạo thuận lợi, nhưng công tác thanh tra, kiểm tra thực sự đang là nỗi lo ngại rất lớn của doanh nghiệp. Cho nên cải cách hành chính cần phải đi đôi với cải cách tư pháp, và cần phải coi đó là một yêu cầu bức thiết. Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo không thanh tra, kiểm tra chồng chéo, đảm bảo tập trung liên thông và không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm. Nhưng thực tế, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp và nhiều địa phương, việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo đang là một vấn nạn.

Theo tôi, trong việc kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực Hải quan cũng cần phải lưu ý đối với nguyên tắc quản lý rủi ro, hướng tới chỉ kiểm tra khoảng 10% và phân loại rất rõ những doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định.