Ông Nguyễn Phú Trọng nói “thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ‘diễn biến hòa bình’”

Ông Nguyễn Phú Trọng nói “thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ‘diễn biến hòa bình’”

Shares

Ông Nguyễn Phú Trọng nói “thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ‘diễn biến hòa bình’”

Đánh dấu 40 năm chiến thắng sau ngày 1975, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kêu gọi “chống âm mưu, thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội”.

Trong bài viết đăng trên nhiều báo Việt Nam hôm 24/4, ông Nguyễn Phú Trọng, người đại diện của Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, khẳng định thắng lợi năm 1975 là nhờ “sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo” của Đảng Cộng sản.

Bài viết dài mang tính khái quát thể hiện quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản về giai đoạn lịch sử 1954 đến 1975.

Ông Trọng chỉ ra: “Đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách mạng nước ta từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975, đó là Đảng ta đã thực hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhằm một mục tiêu chung là hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Ông khẳng định Đảng Cộng sản “đã huy động được cao nhất sức mạnh của cả nước, bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh chính trị – tinh thần, sức mạnh truyền thống yêu nước nồng nàn”.

‘Thế lực thù địch’

Nhìn về hiện tại, người đứng đầu Đảng Cộng sản cảnh báo: “Các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, ‘phi chính trị hóa’ quân đội.”

Ông nói Đảng phải rút ra bài học từ thắng lợi của “kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Theo ông, bài học đó là “kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Ông khẳng định phải tiếp tục sự “lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội”.

“Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội của các thế lực thù địch,” ông Trọng nhấn mạnh.

Nguồn: Theo BBC Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.