Ở Việt Nam troll kiểu này, 1 ăn gậy, 2 ăn ghế, 3 điếu cày, 4… lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân

Shares

Shares

21 queries in 1.200 seconds.