Kinh ngạc: Mỹ biến đầu gối binh sĩ…thành máy phát điện

Với "Power Walk", binh sĩ Mỹ có thể tạo ra điện năng từ chính...đầu gối và bước di chuyển của họ.

Kinh ngạc: Mỹ biến đầu gối binh sĩ…thành máy phát điện

Shares

Shares

55 queries in 3.747 seconds.