Bom đã thay đổi thế giới loài người khủng khiếp cỡ nào? (2)

Theo ước tính, Việt Nam cần khoảng 300 năm và 10 tỷ USD để có thể làm sạch lãnh thổ khỏi bóng dáng bom mìn sau chiến tranh.

Bom đã thay đổi thế giới loài người khủng khiếp cỡ nào? (2)

Shares

Shares

21 queries in 1.475 seconds.