Bằng Lăng da nâu cùng đầm mỏng tang

Bằng Lăng da nâu cùng đầm mỏng tang

Shares

BangLang2.jpg
BangLang3.jpg
BangLang4.jpg
BangLang5.jpg
BangLang6.jpg
BangLang7.jpg
BangLang8.jpg
BangLang9.jpg
BangLang10.jpg
BangLang11.jpg
BangLang12.jpg
BangLang13.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.